Nystatin 100 000 units / ml

(Brand Name: Mycostatin)